Znak města Habartov

Technické služby Habartov

organizační složka města Habartov

ZÁMĚR - prodej užívaného vozidla MAN (aktualizace ke dni 4.6.2024)

AKTUÁLNÍ FOTO NABÍZENÉHO VOZIDLA

[1]Správce místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle platné legislativy.

[2]K místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle platné legislativy.

[3]GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation).

Svoz bioodpadu zahájen 8.4.2024 - ukončen bude 18.11.2024

Dne 8.4.2024 bude zahájen svoz bioodpadu.

Svoz se bude opakovat 1x za 14dní

To znamená každé liché pondělí. Svoz bude ukončen 18.11.2024.

Kontejnery na textil a párovou obuv

Technické služby města informují občany, že od srpna budou opět k dispozici kontejnery na nepotřebný textil a párovou obuv.


Kontejnery budou umístěny v těchto lokalitách:

Autobusová zastávka Lítov

Kluč – ulice Sadova (točna)

Habartov, Karla Čapka (za kinem)

Habartov, Okružní

Habartov, 1. máje, před areálem Technických služeb Habartov

FCC

Možnost svozu bioodpadu od rodinných domů

Technické služby města (dále jen TS) ve spolupráci s externí firmou FCC Česká republika, s.r.o. nabízí opět možnost svozu bioodpadu.

Svoz bioodpadu je určen výhradně majitelům rodinných domů v Habartově, Lítově, Horním Částkově, Na Rovince, Úžlabí.

Svážet se bude pravidelně od začátku dubna do konce listopadu. Vždy jednou za 14 dní a to každé liché pondělí v kalendářním týdnu.

Každá popelnice je označená samolepkou firmy FCC s popiskou „bioodpad“ a je na TS evidovaná. Popelnice jsou k vyzvednutí na TS města. Poplatek za tento svoz je již zahrnutý v poplatku za komunální odpad.

Bioodpady jsou významnou součástí odpadů, které vznikají v komunální sféře. Při separovaném sběru je však bioodpad surovinou, kterou je možno přeměnit na užitečný materiál (kompost), jež se dá využít v široké škále lidské činnosti.

Bioodpad je tvořen biologicky rozložitelnou hmotou, která vzniká např. sekáním trávy, údržbou zeleně, sběrem listí a spadaného ovoce, při přípravě pokrmů apod.

Ač se sběrné nádoby z vnější strany podobají standardním popelnicím, jejich vnitřní konstrukce je zcela odlišná. Rošty, otvory, žebra či komínek zajišťují provzdušňování a oddělení kapalné a tuhé části bioodpadu. Díky tomu nedochází k zahnívání odpadu a i při 14 denním svozu obsah nádob významně nezapáchá. Díky vysychání ztrácí bioodpad již v nádobě část své hmotnosti, čímž uvolňuje prostor pro další materiál. Nádoby jsou mnoho let s úspěchem používány v Evropských zemích, jako je např. Německo, Rakousko, Norsko a mnoho dalších.


Obrázek

Přistavení kontejnerů na objemný odpad

Pro občany města a přilehlých obcí

MĚSÍC: DUBEN, ČERVEN, SRPEN, ŘÍJEN
VÍKEND I. LÍTENSKÁ, ČERNÉHO, MÁCHOVA, HUSOVA, UHELNÁ
VÍKEND II. OVOCNÁ, HORNICKÁ, UHELNÁ, PÍSKOVÁ, SADOVÁ
VÍKEND III. ÚŽLABÍ, ROVINKA, LÍTOV

Přistavení kontejnerů na objemný odpad

Zahrádkářské kolonie ( ZK )

MĚSÍC: KVĚTEN, ČERVENEC, ZÁŘÍ
VÍKEND I. ZK – u hl. silnice směr Lítov
ZK – ul. Hornická
ZK – pod areálem Tech. Služeb/rybníčkem
ZK – pod Tescem
ZK – nad Junákem ul. Hornická